Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Nguyên Giáp - Tứ Kỳ - 30298515
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130298901TT GDTX Huyện298
230298501THCS An Thanh298 http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn
330298502THCS Bình Lãng298 http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn
430298503THCS Cộng Lạc298 http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn
530298504THCS Dân Chủ298 http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn
630298505THCS Đại Hợp298 http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn
730298506THCS Đại Đồng298 http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn
830298507THCS Đông Kỳ298 http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn
930298508THCS Hưng Đạo298 http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn
1030298509THCS Hà Kỳ298 http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn
1130298510THCS Hà Thanh298 http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn
1230298511THCS Kỳ Sơn298 http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn
1330298512THCS Minh Đức298 http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn
1430298513THCS Ngọc Sơn298 http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn
1530298514THCS Ngọc Kỳ298 http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn
1630298515THCS Nguyên Giáp298 http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn
1730298516THCS Phượng Kỳ298 http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn
1830298517THCS Quảng Nghiệp298 http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn
1930298518THCS Quang Khải298 http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn
2030298519THCS Quang Phục298 http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn
2130298520THCS Quang Trung298 http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn
2230298521THCS Tân Kỳ298 http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn
2330298522THCS Tái Sơn298 http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn
2430298523THCS Tứ Kỳ298 http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn
2530298524THCS Tứ Xuyên298 http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn
2630298525THCS Tiên Động298 http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn
2730298526THCS Phan Bội Châu298 http://thcsphanboichau.edu.vn
2830298527THCS Văn Tố298 http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn
2930298401Tiểu học An Thanh298 http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn
3030298402Tiểu học Bình Lãng298 http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn
3130298403Tiểu học Cộng Lạc298 http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn
3230298404Tiểu học Dân Chủ298 http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn
3330298405Tiểu học Đại Hợp298 http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn
3430298406Tiểu học Đại Đồng298 http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn
3530298407Tiểu học Đông Kỳ298 http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn
3630298408Tiểu học Hưng Đạo298 http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn
3730298409Tiểu học Hà Kỳ298 http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn
3830298410Tiểu học Hà Thanh298 http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn
3930298411Tiểu học Kỳ Sơn298 http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn
4030298412Tiểu học Minh Đức A298 http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn
4130298413Tiểu học Minh Đức B298 http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn
4230298414Trương Tiểu học Ngọc Sơn298 http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn
4330298415Tiểu học Ngọc Kỳ298 http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn
4430298416Tiểu học Nguyên Giáp A298 http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn
4530298417Tiểu học Nguyên Giáp B298 http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn
4630298418Tiểu học Phượng Kỳ298 http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn
4730298419Tiểu học Quảng Nghiệp298 http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn
4830298420Tiểu học Quang Khải298 http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn
4930298421Tiểu học Quang Phục298 http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn
5030298422Tiểu học Quang Trung298 http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn
5130298423Tiểu học Tân Kỳ298 http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn
5230298424Tiểu học Tái Sơn298 http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn
5330298425Tiểu học Tây Kỳ298 http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn
5430298426Tiểu học Tứ Kỳ298 http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn
5530298427Tiểu học Tứ Xuyên298 http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn
5630298428Tiểu học Tiên Động298 http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn
5730298429Trương Tiểu học Văn Tố298 http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn
5830298301Mầm non An Thanh298 http://tk-mnanthanh.haiduong.edu.vn
5930298302Mầm non Bình Lãng298 http://tk-mnbinhlang.haiduong.edu.vn
6030298303Mầm non Cộng Lạc298 http://tk-mnconglac.haiduong.edu.vn
6130298304Mầm non Dân Chủ298 http://tk-mndaidong.haiduong.edu.vn
6230298305Mầm non Đại Hợp298 http://tk-mndaihop.haiduong.edu.vn
6330298306Mầm non Đại Đồng298 http://tk-mndanchu.haiduong.edu.vn
6430298307Mầm non Đông Kỳ298 http://tk-mndongky.haiduong.edu.vn
6530298308Mầm non Hưng Đạo298 http://tk-mnhungdao.haiduong.edu.vn
6630298309Mầm non Hà Kỳ298 http://tk-mnhaky.haiduong.edu.vn
6730298310Mầm non Hà Thanh298 http://tk-mnhathanh.haiduong.edu.vn
6830298311Mầm non Kỳ Sơn298 http://tk-mnkyson.haiduong.edu.vn
6930298312Mầm non Minh Đức A298 http://tk-mnminhduca.haiduong.edu.vn
7030298313Mầm non Ngọc Sơn298 http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn
7130298314Mầm non Ngọc Kỳ298 http://tk-mnngocky.haiduong.edu.vn
7230298315Mầm non Nguyên Giáp298 http://tk-mnnguyengiap.haiduong.edu.vn
7330298316Mầm non Phượng Kỳ298 http://tk-mnphuongky.haiduong.edu.vn
7430298317Mầm non Quảng Nghiệp298 http://tk-mnquangnghiep.haiduong.edu.vn
7530298318Mầm non Quang Khải298 http://tk-mnquangkhai.haiduong.edu.vn
7630298319Mầm non Quang Phục298 http://tk-mnquangphuc.haiduong.edu.vn
7730298320Mầm non Quang Trung298 http://tk-mnquangtrung.haiduong.edu.vn
7830298321Mầm non Tân Kỳ298 http://tk-mntanky.haiduong.edu.vn
7930298322Mầm non Tái Sơn298 http://tk-mntaison.haiduong.edu.vn
8030298323Mầm non Tây Kỳ298 http://tk-mntayky.haiduong.edu.vn
8130298324Mầm non Tứ Kỳ298 http://tk-mntuky.haiduong.edu.vn
8230298325Mầm non Tứ Xuyên298 http://tk-mntuxuyen.haiduong.edu.vn
8330298326Mầm non Tiên Động298 http://tk-mntiendong.haiduong.edu.vn
8430298327Mầm non Văn Tố298 http://tk-mnvanto.haiduong.edu.vn
8530298328Mầm non Hoa Sen298 http://tk-mnhoasen.haiduong.edu.vn
8630298329Mầm non Minh Đức B298 http://tk-mnminhducb.haiduong.edu.vn
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Nguyên Giáp
Địa chỉ: Nguyên Giáp - Tứ Kỳ - Hải Dương - Điện thoại 03203749201 - Email: thcsnguyengiap.tuky@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Điệp